Členstvo v NSRV SR je bezplatné a otvorené pre všetky cieľové skupiny žiadateľov a zainteresované tretie strany vo vzťahu ku všetkým opatreniam v rámci PRV SR 2014-2020 a v nadväznosti na čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 je súčasťou siete aj partnerstvo v zmysle čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

NSRV spolupracuje s inými formálnymi a neformálnymi sieťami, ktoré prispievajú ku kvalitnej implementácii ostatných Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Rovnako sa podieľa na činnostiach a výzvach Európskej siete pre rozvoj vidieka.

Informácie, konzultácie a aktivity poskytované NSRV SR a Regionálnou anténou NSRV SR pre Košický kraj sú tiež bezplatné.

Organizácie, firmy, obce, združenia, jednotlivci, ktorí sú aktívni v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva, regionálneho rozvoja, rozvoja vidieka.

V prípade záujmu o členstvo v NSRV SR, vyplňte prosím prihlášku a podpísanú ju zašlite na naše kontaktné adresy emailom alebo poštou.

Prihláška za člena NSRV SR na stiahnutie vo formáte PDF.