KRAJSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOŠICKÉHO KRAJA sa ako Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj zameriava na poskytovanie bezplatného poradenstva, informácií v oblasti regionálneho rozvoja, rozvoja vidieka, poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva pre širokú verejnosť počas celého programového obdobia 2014 – 2020 prostredníctvom osobných stretnutí, seminárov, workshopov,  webového sídla regionálnej antény, informačných bulletinov, príručiek, priebežných štúdií, analýz.

Hlavným cieľom Regionálnej antény je:

  1. zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka
  2. zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka;
  3. informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania;
  4. podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach;

Aktivity regionálnej antény pozostávajú z 3 hlavných kategórií:

1. Vzdelávacie a informačné aktivity

2. Národná a nadnárodná spolupráca
2.1 Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 – 2020 v rámci SR alebo stretnutie so zahraničnými partermi k PRV v SR
2.2 Odborné exkurzie do zahraničia zamerané na témy PRV SR 2014 – 2020
2.3 Účasť regionálneho koordinátora NSRV na medzinárodných podujatiach organizovaných Európskou sieťou pre rozvoj vidieka a/alebo národnými vidieckymi sieťami iných členských štátov EÚ
2.4 Národná a nadnárodná spolupráca na regionálnej úrovni

3. Propagácia
3.1 Výstavy – účasť na výstavách zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
3.2 Propagačno – informačné aktivity

Regionálny koordinátor: Ing. Ján Gajdoš

Oblasť zamerania:  regionálny rozvoj, rozvoj vidieka, poľnohospodárstvo, lesníctvo, potravinárstvo